Life Style

ERP nedir ?

Erp'nin ne olduğu , anlamı faydaları işlevleri bu makalede ....

This section contains some shortcodes that requries the Jannah Extinsions Plugin. Install it from the Theme Menu > Install Plugins.

[dropcap][/dropcap] ERP nedir ? diye sorulan sorunun cevabı internette aradığınız her yerde Kurumsal kaynak planlaması olarak geçmektedir . Bu janjanlı sözün arkasında gizli olan kocaman bir dünya varki giren içinden çıkamıyor .

Hadi gelin beraber bu dünyaya girelim bakalım neymiş bu ERP !

İşletmeler bilgisayar ve yazılımların hayatımıza girmesi ile beraber müthiş bir dönüşüme uğradı ve bu dönüşümün getirdiği noktada malumunuz online e-ticaret den endüstri 4.0 lar , robotlar ve yapay zekalı işler olarak sürüp gidiyor.

Enterprise Resource Planning

Kurumsal kaynak planlaması diye dilimize çevrilen bu terimi bütün yazılım evlerinin kullanmasına karşılık gerçekten bir yazılımın bir şirketi kurumsal olarak yönetebilmesi mümkün mü ? sadece yazılım kendi başına bir şirketi kurumsal olarak yönetmeye kadirmidir ?

Plan, hayallerinize ulaşan bir köprüdür. Sizin işiniz, planınızı ya da köprüyü gerçekleştirmektir; böylelikle hayalleriniz de gerçekleşecektir. Eğer tüm yaptığınız, bankanın bir tarafında durarak diğer taraf hakkında hayal kurmaksa; hayalleriniz sonsuza kadar hayal olarak kalacaktır.”
Robert Kiyosaki

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

[padding left=”5%” right=”5%”]

Bilişim teknolojileri alanında meydana gelen hızlı ilerlemeler, günümüz işletmelerini oldukça yoğun ve zor rekabetle karşı karşıya bırakmıştır. Küresel rekabetin hızla arttığı günümüz şartlarında işletmeler, sundukları mal ve hizmetlerde, maksimum hizmet kalitesi, minimum maliyet ve optimumzamanlama ile yüksek verimliliği hedeflemektedirler çünkü bu şartlarda ayakta kalabilmenin üç koşulu; kaliteli mal ve hizmet, düşük maliyetli üretim ve zaman iyileştirmesidir. Bu durum ise işletmelerin üretim, tedarik, planlama, dağıtım, satış sonrası hizmet aşamalarını bir bütün halinde yönetmelerini gerektirmektedir. Bu aşamaların bilgi teknolojileri yardımıyla entegre bir şekilde yönetilmesi ihtiyacı, muhasebe bilgi sistemi üzerinde yeni yönetim ve iş yapma teknikleriyle bir araya gelince de işletmeler açısından yüksek performanslı yeni sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmaların, bilgi sistemlerindeki ilerlemelerin nihayetindeki son nokta ise kurumsal kaynak planlaması sistemleri olmuştur.

Gücün yeni kaynağı çok az insanın elinde olan para değil, çoğu insanın elinde olan bilgidir.
John Naisbitt

ERP KAVRAMI

Son yıllarda teknolojide ortaya çıkan gelişmelerle birlikte, işletmelerin küresel piyasalarda rekabet edebilmeleri zorlaşmış ve klasik yaklaşımların yetersizliğinin kavranmasıyla işletme yöneticileri dekullandıkları üretim temelli teknolojileri, süreçleri ve yönetime ilişkin düşüncelerini yenilemek ve revize etmek zorunda kalmışlardır. Küreselleşme sonucunda da farklı noktalardaki faaliyetlerin farklı veri tabanları ve küresel veri entegrasyonu aracılığıyla yönetilmesi önem kazanmıştır. Bu durumda, gelişen ve değişen pazar ortamında rekabette öne çıkabilmek ancak, değişen süreç ve şartları önceden kestirebilmek ve bunlara anında cevap verebilmekle mümkün olabilmektedir. İşte, firmalarınbahsedilen bu işlemleri yapabilmesi için de işin bütün boyutlarını kapsayan ve süreci yönetilebilir kılan doğru bilgi sistemlerine gereksinim duyacakları muhakkaktır.

ERP’nin Tanımı

ERP, firmaların stratejik hedefleri doğrultusunda pazardan gelecek taleplere en hızlı bir şekilde cevap verebilmek için farklı yerleşimlerde bulunan tedarik, lojistik, üretim ve dağıtım imkanlarını etkili ve verimli biçimde; planlama, koordinasyon ve kontrole olanak sağlayan bir yazılım sistemidir. Sözkonusu ERP, mal ve hizmet üretmeye yönelik faaliyet yürüten firmaların tüm fonksiyonlarını içermektedir

ERP, farklı iş kollarında faaliyetlerini sürdüren firmaların sisteme ilişkin ihtiyaçlarını gidermek, idareye ilişkin yönetimsel kararların süratle verilmesine destek verecek biçimde geliştirilmiş, modül bazlı yapıya sahip, merkezi konumdaki veri tabanından yönetilen ticari bir yazılım paketi şeklinde de tanımlanabilir (Laudon ve Laudon, 2004:56).Ayrıca ERP sistemi, bilinen üretim sistemlerindenkullanıcı ara yüzü grafikleri, bütünleşik ve ilişkisel veri tabanları, dördüncü nesil bilgisayar programlama dillerinin kullanılması, ürün inovasyonunda bilgisayar destekli yazılım mühendisliği, sunucu ve istemci mimarisi ve açık sistemlere uyumluluk gibi teknik konularda ayrılan, müşteri odaklı imalat yönetim sistemidir

Bunların yanında, işletmenin geneline hitap etmesi ve işletme fonksiyonlarını daha iyi yürütmek açısından ERP sistemleri, temel süreçlerin örgüt üzerindeki koordinasyonu ve bir araya getirilmesi için kaynak görevi üstlenecek tek bir bilgi sistemine olanak sağlayacak(üretim, muhasebe, insan kaynakları ve diğer alanlardaki) problemleri çözebilme gücüne sahip konumdadır (Laudon ve Laudon, 2004:56). Maliyeti açısından bakıldığında ise, ciddi yatırım gerektiren ERP, küresel pazarda faaliyetlerini yürüten işletmelerin, pazardaki müşteri taleplerini hemen yerine getirecek rekabet gücünü, mevcut iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasını ve bütünleşmiş bilgi sistem kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmayı gerekli kılmaktadır.

[/padding]

ERP Sistemlerinin Yapısı, Uygulama Süreci ve Kurulumu

Dünya ile benzer bir biçimde ülkemizde de gittikçe yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanan ERP sistemlerinin önemli bir özelliği, değişik sektörlerdeki birbirinden farklı gereksinimlere cevap verebilecek şekilde esnek bir biçimde kullanılabilir olmasıdır. Her ne kadar sektörlerde, işletme büyüklüğü ya da işletme ihtiyaçları değişik şekillerde olsa dahi ERP sistemlerinin yapısında ortak denilebilecek özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir

  • Bütün sektöre hitap eden ve işletmeye kurulumu sırasında özelleştirilebilme olanağına sahip standartlaştırılmış bilgisayar yazılımlardır.
  • Bir veri tabanı yönetimi yazılımı uygulaması, bir ara bileşen yazılımı ya da işletim sisteminden farklı olarak ERP, daha genel bir uygulama yazılımı olarak kullanılmaktadır.
  • İşletmedeki bütün süreçlere ilişkin çözüm önerileri sunma kabiliyetine sahiptir.
  • Birden fazla işletme fonksiyonuna hitap etmesi nedeniyle yüksek düzeyde işlevsel biryapıdadır.
  1. ERP’nin yapısına bakıldığında; bütünleşme, standartlaşma, genişleme ve bütünleşik süreçlerin esnekliğinin sağlanması ile ilişkili olmasının yanında, bunların hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan teknik alt yapıyı, bilgiyi, sürekliliği ve bakım-onarımı sağlayacak değişiklikleri içerdiği görülecektir . ERP sistemleri yalnızca bir yazılım paketi gibi ifade edilse dahi, beraberinde yine de önemli değişimlere olanak sağlayan bir yönetim yaklaşımı olduğu ortadadır. Sistemin özündeki yazılımlar, işletme amaçlarını gerçekleştirebilmek için bir araç konumundadır ve işletmeler açısından sadece kurulumunun yapılmasıyla sona ermeyen uzun soluklu ve devam eden bir süreçtir. ERP sistemlerinin uygulanması aşamaları da bu nedenlerden dolayı, zahmetli ve çok emekisteyen bir zamanı kapsamaktadır. İlk etapta ihtiyaçların analiz edilmesiyle başlayan kurulum süreci, ERP sistem seçiminin yapılması ve sistemin kurulum işlemleriyle sürdürülmektedir.

[padding left=”5%” right=”5%”]

Erp nin uygulama süreci aşamaları

ERP’nin uygulama sürecinin aşamaları ise; proje organizasyonun oluşturulması, detaylı proje planının oluşturulması, proje ekibinin eğitimi, yeni donanım kurulması, pilot sisteminin kurulması, kullanıcı eğitimi, pilot sistem üzerinde eğitim, veri köprülerinin performanslarının değerlendirilmesi ve veri doğruluğu, sistemin ilk kez çalıştırılması, sistemin sürekli iyileştirilmesi şeklinde ifade edilebilir (Klaus ve Rosemann, 2000:141). ERP sistemi, bütün işletmeler açısından oldukça zor, hayli karmaşık ve yüksek maliyet içeren süreçlerdir. Buradaki zor aşamaların her birinin bir diğerinden farklı şekilde analiz edilmesi ve sürecin yönetilmesi sistemin bütünü açısından kritik öneme sahiptir. Tüm bu aşamalarda ERP sisteminin kurulumuna ilişkin kademelerin, işletmenin hâlihazırda kullanmış olduğu sisteminden diğerine geçişin başarıya ulaşmasında dikkatle ele alınması ve geri bildirimlerle sistemin uygunluğunun iyileştirilmesi dikkat edilmesi gereken başlıklar arasındadır.

ERP uygulamasından önce detaylı bir hazırlık, sistem başarısı için en kritik hususlardan birisidir. Bir ERP çözümünden en fazla yararı elde etmek için, ERP uygulamasının dikkate değer biçimde yönetilmiş olması gerekmektedir. İyi bir planlama olmadan yapılan ERP uygulamaları, rekabette öne çıkma yerine işletmenin kaynaklarında israfa sebebiyet verecektir. Söz konusu faktörleri dikkate aldığımızda, etkin bir planlama faaliyetiyle hayata geçirilen ERP sistemi başarıya ulaşacak ve firma değerini maksimum noktaya taşıyacaktır (Gök,2005:404).

ERP sistemlerinin kuruluş işlemleri, en basit anlatımla bir bilgisayar yazılımının işletmenin bilgisayarlarına yüklenmesi anlamına gelmemektedir. ERP sisteminin kurulumu bilgi sistemleri, proje yönetimi, stratejik yönetim, yazılım mühendisliği gibi uzmanlık alanlarının bir arada çalışarak gerçekleştirilebilecek bir süreç ve ekip çalışması olarak ele alınmalıdır (Steward vd.,2000:967). ERP sistemlerinin de bilgi sistemlerini bütünleştiren uygulamalar olduğu göz önüne alındığında söz konusu sistemlerin kurulumunun da fikir aşamasından değerlemeye kadar geçilen aşamalar sonucunda gerçekleştiği görülmektedir.

ERP’nin Ana Modülleri ve incelenmesi

ERP sistemlerinin en dikkate özelliklerinden bir tanesi modüler bir yapıda olup da işletmelerin ihtiyaçlarına göre esnek yapıya bürünebilmeleridir. ERP uygulamaları, ilişkisel elektronik bir veri tabanı üzerinde bir diğeriyle entegre yapıda çalışacak şekilde kurgulanmış modüllere sahiptirler. Sistemin bu yapısı kurulum aşamasında işletmenin öncelikleri ve ihtiyaçlarına göre değişebilmekte veyen geliştirme faaliyetlerine imkan tanımaktadır. Böylelikle, esnek yapıya sahip olan modüller yapı ile işletmenin bilgi sistemleri saha hızlı ve doğru bir işleyişe sahip olmaktadırlar(Majed vd.,2003:356).

ERP sisteminin işletmenin üretim, satış, lojistik, tedarik, muhasebe, finansman ve insan kaynakları gibi birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip birçok fonksiyonu yönetme gücü bulunmaktadır. Her bir çalışma alanı için farklı şekilde yapılandırılan ve fonksiyonlar arası entegrasyonun sağlandığı bu sistemlerde işin belirli bir kısmına ilişkin yapılan işlem, kendisi ile ilgili olan diğer tüm işlemleri etkileme gücüne sahiptir. Bu çerçevede, bir ERP paketinin birçok modülden meydana geldiği ortadadır. Bu modüllerden bir kısmı esas modüller olarak işlem yaparken bir kısmı ise firma talepleri dikkate alınarak tasarlanan özellikli modüllerdir. Bahsi geçen modüller, esasında, her bir ünite, o iş birimine özel geliştirilmiş yüksek fonksiyonlu yazılımlardır. Sistemdeki her bir modül, işletmedeki bir sürece ya da o sürecin bir alt bileşenine karşılık gelmektedir. Bahsedilen bu özellik, ERP paketlerindeki en dikkate değer üstünlüklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

ERP sisteminde çeşitli adlandırmalar ve fonksiyonellik açısından farklılıklar olsa da sistemingenelinde neredeyse bütün ERP paketlerindeki modüller aynı işleyişe sahiptir. Bunlar,en başta ürün tasarlanması, pazarlama, dağıtım, satış sonrası hizmetler, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik yönetimi, malzeme ve üretim yönetimi, muhasebe-finansman, personel(insan kaynakları) yönetimi gibi ifade edebileceğimiz konu başlıkları ve bunların da alt bileşenlerinin olduğu modüllerden oluşmaktadır .

Söz konusu ana modüller ise; Satış-dağıtım, malzeme yönetimi, üretim yönetimi ve üretim planlama, hizmet yönetimi, bakım onarım, insan kaynakları yönetimi, endüstri  çözümleri, ambar yönetimi, proje yönetimi, sabit varlık yönetimi, kalite kontrol, genel muhasebe,maliyet muhasebesi, finans v.b. olarak oluşturulmuştur.

 

[/padding]

İş dünyasında büyük şeyler asla bir kişi tarafından yapılmaz. Bir takım insan tarafından yapılır.
Steve Jobs

ÖNERİLER

 

Bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, günümüzde sürekli artan küresel rekabet ortamında; işletmeler açısından, bilgi teknolojilerinin kullanımıhızlı bir şekilde artmaktadır. Ayrıca işletmelerin büyümesi ve küresel rekabet, işletme faaliyetlerinin izlenmesini, yönetilmesini ve kontrolünü de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, bilgi kullanıcılarının gereksinim duyduğu bilgiyi zaman ve mekan gözetmeksizin istenilen özelliklerde sağlayacak bilgi teknolojilerinin önemi de sürekli artmaktadır. Bu bağlamda, bilgi kullanıcılarına muhasebe bilgi sisteminin bu bilgileri verimli bir şekilde sunabileceği araçlara gereksinim kaçınılmazdır. Dolayısıyla, işletme işlevlerini muhasebe bilgisisteminin alt sistemleri olan; satış ve hasılat, satın alma ve harcama, üretim ve planlama, insan kaynakları, maddi duran varlıklar vb. süreçler ile bütünleştiren araç ERP sistemleri olmaktadır. ERP sistemleri, sağlayacağı bu bütünleştirme faaliyetlerini; tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finans, insan kaynakları, malzeme ve üretim yönetimi, duran varlık yönetimi, finansal ve maliyet muhasebesi gibi modüller aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Bu bağlamda, ilişkisel veri tabanı ve bilgi teknolojilerinin katkılarıyla ERP sistemleri, muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve verimliliği üzerine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda işletme yöneticilerinin, varlık ve kaynakları verimli kullanarak iç ve dış bilgi kullanıcılarına doğru, güvenilir, zamanlı ve tam bilgiyi sunması konusunda yararlanabilecekleri en gelişmiş teknolojik araç, kullanımı da günbegün artanERP sistemleri olmaktadır.

İşletmelerin stratejik hedeflere ulaşabilmeleri, pazardan gelecek talebi en kısa zamanda ve uygunbiçimde karşılayabilmeleri ve kaynaklarını iyi kullanabilmeleri, merkezi konumda ve bütünleşik yapıdaki ortak/ ilişkisel veri tabanındanmaksimum derecede faydalanmakla mümkün olabilmektedir. ERP sayesinde, işletmelerde üretim faktörlerinin kullanımı en üst seviyede olmakta ve stratejikanlamda da amaç ve işleyiş birlikteliği ve eşgüdüm sağlanmış olmaktadır. Bunun yanında, muhasebe bilgi sisteminin teknoloji ile ilişkisi bağlamında, ERP sistemlerinin muhasebe bilgi sistemleri ile bütünleşmiş olması, işletmeler açısından büyük avantajlar sağlamakta, üretilen finansal bilginin kalitesini yükseltmekteve dijital uygulamalarla gerek ilişkisel veri tabanlarının kullanımında, gerekse de faaliyetlerin elektronik ortamdaki sürekli denetiminde önemli üstünlükler sağlamaktadır.

Birçok işletme işlevinin bütünleşik bir yapı olan ERP sisteminde yürütülmesi ve izlenmesi, işletmedeki muhasebe bilgi sistemindeki veri girişlerinde tekrarları önleyerek, bilgi işlem maliyetlerini azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Tamamı dijital ortamda işlenen bu veri ya da bilgiler, ilişkisel bir veri tabanında gerçekleştiği için, ERP sisteminin bütünleşik bir veri tabanı ile işletmenin tüm işlevlerini bütünleştirmesi ve entegrasyonu da kolaylaştırmaktadır. Söz konusu işletme faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, iç ve dış bilgi kullanıcılarına yapılacak finansal raporlamanın kalitesinin iyileştirilmesi, muhasebe bilgi sistemi performansının artırılarak sistemin verimli çalışması, günümüzde artık ERP sayesinde mümkün hale gelmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle, işletmelerin muhasebe bilgi sistemi uygulamalarının etkin ve verimliliğini sağlayabilmesi için; işletmenin yapısına uygun, çağdaş bilgi teknolojilerine uyumlu, bilimsel esaslara uygun, ilişkisel veri tabanı üzerinde çalışabilen, mevzuata ve işletmecilik esaslarına uygun ve tüm paydaşlarla etkileşimli ve eş zamanlı çalışabilen bir ERP sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, ERP sistemlerinin yalnızca bir yazılımdan ibaret olmadığı ve işletmenin altyapısının buna uygun olmasının da göz önünde bulundurulması gözden uzak tutulmamalıdır. Ayrıca, ERP sistemlerinin seçimi, kurulumu, izlenmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri için de alanında uzman kişi ve kuruluşlardan destek alınması, bir başka deyişle, tedarikçi ve danışman kuruluşların titizlikle seçilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, seçilecek ERP sisteminin fayda-maliyet analizi yapılarak en uygunun seçilmesi ve sürekli gelişme ve sürekli eğitim faaliyetlerinin de sürdürülmesi gerekmektedir.

Bülent Alan

Show More

Related Articles

One Comment

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.

Close
Close